De  vennootschapsrechtelijke geschillenregeling

De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling laat toe om als aandeelhouder van een BVBA, hetzij als aandeelhouder van een NV zelf uit de vennootschap te treden en hierdoor andere aandeelhouders te dwingen om zijn aandelen over te nemen, hetzij om andere aandeelhouders op die manier uit de vennootschap te sluiten, waardoor zij gedwongen worden hun aandelen over te laten

Aandachtspunten bij de redactie van een niet-concurrentiebeding

Voor een onderneming is het vaak essentieel om een concurrentieverbod te bedingen ten laste van een medecontractant. Niet-concurrentiebedingen worden dan ook steeds vaker in contracten opgenomen.

BTW-plicht voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen vanaf 1 januari 2016

In de btw-beslissing nr. E.T.125.180 van 20 november 2014 heeft de FOD Financiën ingevolge een advies van de Europese Commissie beslist om het keuzestelsel voor de btw voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar op te heffen en om in de toekomst de gewone btw-regels toe te passen. Dit heeft tot gevolg dat alle voornoemde rechtspersonen zich voor btw-doeleinden dienen te identificeren en dat de door hen ontvangen vergoedingen voor al hun handelingen die zij als dusdanig verrichten, principieel aan de btw moeten worden onderworpen en dit zonder keuzemogelijkheid.

Rechtsonzekerheid door oprichting VLABEL

De erfpachtconstructie of zogenaamde split sale was in het verleden een vaak gebruikte structuur om vastgoed te kopen, voornamelijk in een professioneel milieu. Door het lage registratierecht dat van toepassing was op erfpachtovereenkomsten liet deze structuur toe een aanzienlijke besparing te realiseren in de registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed. Dergelijke aankoop werd dan immers opgesplitst in een koop van het eigendomsrecht op de grond, waarop normale registratierechten dienen betaald te worden, en het erfpachtrecht op de grond en opstallen, waarop verlaagde registratierechten van toepassing zijn.

Successie- en registratierechten worden vanaf 1 januari 2015 behandeld door het Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten overgenomen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie). VLABEL is dus voortaan bevoegd voor het vaststellen, het controleren en het innen (en dus ook de teruggave) van de hieronder genoemde successie- en registratierechten.

Gebruik van uitgegraven bodem en het afvalstoffenbegrip

Verontreinigde bodem die niet wordt gebruikt conform de voorwaarden van het Bodemdecreet inzake het gebruik van uitgegraven bodem moet worden beschouwd als een afvalstof in de zin van het Materialendecreet. Een afvalstof in voormelde zin is elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Opstalrecht kan bovenop een ander gebouw of onder de grond worden gevestigd, dit opstalrecht kan zowel door grondeigenaar als door een beperkt zakelijk gerechtigde worden toegestaan.

De hervormde opstalwet verduidelijkt dat een opstalrecht ook bovenop een ander gebouw of onder de grond kan worden gevestigd én dat een opstalrecht niet enkel door de grondeigenaar, maar ook door een beperkt zakelijk gerechtigde kan worden toegestaan.

Een uitdrukkelijk ontbindend beding in een huurovereenkomst is nietig

In principe kan in een overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding worden opgenomen. In dat beding bepalen de partijen aan de overeenkomst in welke gevallen de overeenkomst beëindigd wordt zonder dat een rechter hiertoe moet beslissen.

Handelsagentuur – Uitbreiding bijkomende schadevergoeding handelsagent

De opzegging door een kredietinstelling van een handelsagentuurovereenkomst die het verschaffen van krediet tot voorwerp heeft, kan voor de agent een bijkomend nadeel meebrengen bestaande uit het verlies van inkomsten die voortvloeien uit het verhandelen van schuldsaldoverzekeringen. Zij kan aanleiding geven tot de bijkomende vergoeding voorzien in art. X.19 van het Wetboek Economisch Recht (WER).

Decreet complexe projecten

Op 12 december 2014 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit inzake het Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (‘Decreet’) aangenomen. Het gaat om een procedurebesluit.

Cassatie verbiedt contractuele uitsluiting van de “in solidum” aansprakelijkheid van aannemer en architect in geval van tienjarige aansprakelijkheid

In een arrest van 5 september 2014 beantwoordt het Hof van Cassatie de vraag of de aannemer en architect contractueel hun “in solidum” aansprakelijkheid met elkaar en andere bouwpartners mogen uitsluiten.

Taal van de factuur

Belgische taalwetgeving bepaalt dat een onderneming haar facturen dient op te stellen in de taal van haar exploitatiezetel.

Nieuwe aspecten Onroerenderfgoeddecreet

Vanaf 1 januari 2015 treedt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit decreet legt een nieuwe informatieplicht op.

Publicatie van het decreet betreffende de omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014

Het decreet gaat uit van een enkelvoudige vergunningsaanvraag en steunt op de integratie van de milieu - en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning.

Wijzigingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006

Op 4 september jl. werd het decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een aantal wijzigingen worden in deze bijdrage verder toegelicht.

Bestuurlijke lus

In arrest 74/2014 van 8 mei 2014 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over een verzoek tot nietigverklaring van de artikelen 4.8.4 en artikel 4.8.28, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepalingen bevatten het principe van de bestuurlijke lus. Dat is de mogelijkheid voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het voor hem gebrachte geschil op te lossen door de betrokken vergunningverlenende overheid de tijd te geven een onregelmatigheid in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen. Het Grondwettelijk Hof vernietigt deze bepalingen omdat deze afbreuk doen aan de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met algemene rechtsbeginselen en internationaalrechtelijke bepalingen.

Bekrachtiging en afkondiging van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Op 25 april 2014 heeft de Vlaamse Regering het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd en afgekondigd. Het decreet gaat uit van een enkelvoudige vergunningsaanvraag en steunt op de integratie van de milieu - en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning. De doelstelling daarvan is dat investeerders en bedrijven die een project willen realiseren, waarvoor naast een stedenbouwkundige vergunning ook een milieuvergunning vereist is, nog maar één vergunningsaanvraag moeten indienen. Wij berichtten u op deze blog al eerder omtrent de belangrijkste elementen van deze omgevingsvergunning naar aanleiding van de eerste principiële goedkeuring van het ontwerpdecreet op 19 april 2013. Er kan dan ook naar die uiteenzetting worden verwezen. Na de huidige bekrachtiging en afkondiging dient het decreet te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet treedt pas in werking op een door de Vlaamse Regering nader te bepalen datum.

Verplichte vermeldingen in een verkoop- of aankoopbelofte.

Het Hof van Beroep te ANTWERPEN velde op 13 oktober 2013 een voor de vastgoedpraktijk belangrijk arrest.

De afwezigheid van een verzakingsbeding in bemiddelingsovereenkomsten.

Krachtens artikel 2, 11° van het KB van 12 januari 2007 moet in alle bemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen een vastgoedmakelaar en een consument, ongeacht de plaats waar en de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten, een verzakingsbeding worden opgenomen. In dit verzakingsbeding wordt aan de consument het recht toegekend om de overeenkomst gedurende een termijn van zeven werkdagen te herroepen.

Technische normen in de bouw.

De aannemer moet de aanneming goed uitvoeren, wat impliceert dat hij het werk niet enkel moet uitvoeren volgens de plannen en bestekken, maar ook volgens de regels der kunst. Onder die regels der kunst worden onder meer de technische normen in de bouw begrepen.