Wetsontwerp tot hervorming van de rechtspleging voor de Raad van State.

Op 26 april 2013 heeft de ministerraad een ontwerp van wet tot hervorming van de rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State goedgekeurd. Het ontwerp, dat thans wordt voorgelegd voor advies aan de Afdeling Wetgeving van de Raad van State, kan leiden tot een reeds lang in de steigers staande nieuwe wetgeving.

Ter beschikkingstelling van werknemers en de strijd tegen sociale fraude.

Recent werd via de programmawet van 27 december 2012 het gebruik van ter beschikking gestelde werknemers verstrengd door te voorzien in een striktere toepassing van het verbod van overdracht van werkgeversgezag. Om dit te verwezenlijken voorziet de wet in enkele extra voorwaarden die erop moeten toezien dat het werkgeversgezag bij de werkgever blijft ten einde sociale fraude bij terbeschikkingstelling tegen te gaan.

Nieuw wetsontwerp omtrent de continuïteit van ondernemingen (WCO)

Op 27 februari 2013 werd door Minister TURTELBOOM een nieuw wetontwerp voorgesteld ter bijsturing van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen ("WCO"). Met dit ontwerp wil de Minister vooral inspelen op de pijnpunten van de WCO. De bestaande WCO liet nl. de deur open voor veelvuldige misbruiken. Met het wetsontwerp beoogt de Minister de procedure te uniformiseren, te elektroniseren en te vereenvoudigen.

Stedenbouwkundige meldingsplicht

Sedert 1 december 2010 is voor de volgende werken niet langer een stedenbouwkundige vergunning vereist, maar volstaat het om voorafgaand aan de werken een melding te doen.

Vereenvoudiging van de verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen in het Belgische recht

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werd de Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen gepubliceerd. Deze wet zet de Europese Richtlijn 2009/109/EG van 16 september 2009 met betrekking tot de verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen om in Belgisch recht.

Verruimde aansprakelijkheid van de bouwpromotor

Onlangs breidde het Hof van Beroep te Antwerpen, middels zijn arrest d.d. 14 december 2011, de plicht van de bouwpromotor gevoelig uit. Advocaat Bart Schoenmaekers bespreekt in dit artikel.

Eéndagsvereffeningen mogelijk

Op maandag 7 mei 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft. Deze wet bevestigt uitdrukkelijk de praktijk van de ééndagsvereffening. Bij zo'n vereffening gebeurt de ontbinding en vereffening in één en dezelfde akte.

De rechtstreekse vordering kan worden toegepast in de keten van onderaannemers

Art. 1798 BW bepaalt dat metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering hebben ten belope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld.

Thin cap regeling aangepast

De zgn. 'thin cap regeling' werd recent gewijzigd. De thin cap regeling houdt een aftrekverbod in voor interest bij onderkapitalisatie.

Decreet van 11 mei 2012 - Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Met het decreet van 11 mei 2012 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De wijzigingen hebben o.m. betrekking op de verkavelingsvergunningsplicht bij groepswoningbouwprojecten en de beroepsprocedure bij planologische attesten.